Moizmo“ naudojimosi sąlygos

Šios „Moizmo“ platformos naudojimosi sąlygos (toliau - Sąlygos) yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp UAB “Moizmo”, juridinio asmens kodas 305966782, buveinės adresas Salomėjos Nėries g. 101-45, LT-06334 Vilnius (toliau - Bendrovė), kaip interneto svetainės moizmo.com valdytojo, ir jūsų, kaip internetinės svetainės moizmo.com ir (arba) mobiliosios aplikacijos naudotojo, užsiregistravusio “Moizmo” Platformoje (toliau – Vartotojas).

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Sąlygomis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei įsipareigojate laikytis šių Sąlygų naudodamiesi moizmo.com interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

Šios Sąlygos įsigalioja Vartotojui jam patvirtinus šias Sąlygas ir užbaigus registracijos procedūrą Platformoje ir galioja neterminuotai. Šių Sąlygų, reglamentuojančių Bendrovės ir Vartotojo tarpusavio teises ir pareigas, tekstas yra išsaugomas Platformoje ir gali būti Vartotojo pasiekiamas Paskyroje visą šių Sąlygų galiojimo laikotarpį.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje, turi galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje bei taikomuose teisės aktuose.

1. Sąvokos

1.1. Šiose Sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.1. Bendrovė – turi šių Sąlygų įvadinėje dalyje nurodytą reikšmę.

1.1.2. Platforma – Bendrovės prižiūrima ir administruojama “Moizmo” platforma (sistema), patalpinta Bendrovei priklausančiuose serveriuose/tarnybinėse stotyse ir skirta Paslaugų teikimu.

1.1.3. Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu moizmo.com.

1.1.4. Mobilioji aplikacija – reiškia mobiliąją aplikaciją, kuri prieinama per Jūsų mobilųjį telefoną, kad galėtumėte prisijungti prie “Moizmo” Paskyros ir naudotis Paslaugomis .

1.1.5. Sąlygos – šios naudojimosi moizmo.com. interneto tinklapiu ir mobiliąja aplikacija sąlygos, kurios paskelbtos Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant jų priedus, bet kuriuos vėlesnius pakeitimus bei papildymus.

1.1.6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi moizmo.com. Interneto svetaine / Mobiliąja aplikacija ir (arba) Paslaugomis ir užsiregistravęs Platformoje/sukūręs Paskyrą “Moizmo”.

1.1.7. Paskyra – Vartotojo registracijos Platformoje rezultatas, kurio metu užfiksuojami užsiregistravusio Vartotojo duomenys. Paskyra skirta Vartotojui naudotis Paslaugomis.

1.1.8. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Bendrovė savarankiškai arba pagal Pardavėjo pranešimą, kai Vartotojas pažeidžia šias Sąlygas, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, paskelbtas Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje. Kai naudojimasis Paskyra yra sustabdyta, Vartotojui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.

1.1.9. Paslaugos – informacija apie Pardavėjų/Paslaugų teikėjų prekes ir paslaugas, kurioms Vartotojui taikoma Bendrovės nustatyto dydžio nuolaida pagal Vartotojui suteiktus QR kodą, ir kitos paslaugos, kurias “Moizmo” teikia tik Vartotojui Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje.

1.1.10. Pardavėjas – Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, parduodantis savo prekes ir paslaugas Vartotojui taikant Bendrovės nustatytas nuolaidas.

1.1.11. QR kodas – Bendrovės Vartotojams suteikiamas skaitmeninės formos indentifikavimo kodas, kuris Vartotojo pateikiamas Pardavėjams Vartotojui nustatytai nuolaidai taikyti.

1.1.12. Privatumo politika – Bendrovės vienašališkai patvirtinta privatumo politika, kuri nustato pagrindines Vartotojo asmens duomenų tvarkymo taisykles.

1.1.13. Norų sąrašas – Interneto svetainėje esančių prekių/paslaugų sąrašas, kurį sudarė ir išsaugojo Vartotojas.

2. Registracija Platformoje.

2.1. Prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis, asmuo privalo užsiregistruoti Platformoje arba mobiliojoje aplikacijoje pagal pateiktus nurodymus. Registracija Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje yra nemokama.

2.2. Užbaigus registraciją, Platformoje Vartotojui sukuriama Paskyra. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galima sukurti vieną Paskyrą.

2.3. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.4. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija, Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys yra tikslūs, galiojantys.

2.5. Apie sėkmingą registraciją Vartotojas informuojamas platformoje. Vartotojas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją Platformoje, turi teisę naudotis Paslaugomis.

2.6. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

2.7. Paskyra yra asmeninė ir ja gali naudotis tik Vartotojas. Vartotojas neturi dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už šio reikalavimo pažeidimą, neteisėtą prisijungimą, duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokius veiksmus atlikimą Paskyroje tenka Vartotojui.

2.8. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad Paskyra bus naudojama tik Vartotojo. Apie bet kokius pastebėtus Paskyros naudojimosi pažeidimus Vartotojas turi nedelsiant informuoti Bendrovę. Nepagrįstas delsimas pranešti Bendrovei apie pastebėtus Paskyros naudojimosi pažeidimus gali turėti įtakos Vartotojo Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Vartotojui atsakomybę už dėl to atsiradusius nuostolius.

2.9. Gavus Vartotojo pranešimą apie Sąlygų 2.7. ir 2.8 punktuose nurodytų aplinkybių buvimą, Bendrovė imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie Vartotojo Paskyros būtų sustabdyta. Tačiau Bendrovė negarantuoja, kad naudojimasis Paskyra bus sustabdytas nedelsiant po pranešimo gavimo ir neatsako už tai.

2.10. Sutikdamas su Sąlygomis Vartotojas įsipareigoja naudotis Interneto tinklapiu ir mobiliąja aplikacija asmeniniais tikslais. Bet kokie su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje ir mobiliojoje aplikacijoje yra draudžiami.

2.11. Naudodamiesi Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.12. Vartotojas turi teisę bet kada panaikinti arba sustabdyti savo Paskyrą pateikdamas savo prašymą Bendrovei. Jeigu naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis.

2.13. Vartotojui prašant panaikinti Paskyrą, Paskyra bus ištrinta.

2.14. Vartotojas turi teisę bet kada atnaujinti savo Paskyrą pateikdamas rašytinį prašymą Bendrovei Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytais kontaktais.

2.15. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) Vartotojo viešai paskelbta informacija išlieka ir nėra sunaikinama.

2.16. Bendrovė turi teisė bet kada sustabdyti Vartotojo teisę naudotis Paskyra arba ją panaikinti, jeigu Vartotojas pažeidžia šias Sąlygas ar kitaip neteisėtai naudojasi Interneto svetaine, mobiliąja aplikacija.

2.17. Jeigu Paskyros naudojimas buvo sustabdytas Bendrovės iniciatyva dėl Vartotojo Sąlygų pažeidimų, dėl informacijos apie pažeidimus bei Paskyros statusą reikia kreiptis į Bendrovę.

2.18. Paskyros funkcionalumas ir techninės galimybės yra vienašališkai nustatomos Bendrovės.

2.19. Šios Sąlygos taikomos kartu su Privatumo politika .

3. Interneto svetainės ir Mobiliosios aplikacijos turinys

3.1. Interneto tinklapyje bei Mobiliojoje aplikacijoje pateikiami Bendrovės bei Pardavėjų prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos. Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamų prekių prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

3.2. Bendrovė neatsako už Pardavėjų sąrašų, aprašymų ar vizualizacijų (įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar savalaikiškumą.

4. Naudojimasis Paslaugomis

4.1. Kiekvienas asmuo turi galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi Interneto svetainėje ar Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamos informacijos nepriklausomai nuo to, ar jis yra užregistravęs Paskyrą, ar ne. Tačiau naudotis Paslauga gali tik užsiregistravęs asmuo, Vartotojas.

4.2. Pirmasis Vartotojo veiksmas yra prisijungimas prie Paskyros.

4.3.Vartotojas gali pasirinkti Paslaugų teikimui bet kurį Pardavėją, esantį Platformoje/Paskyroje. Pagal Vartotojo pasirinktas preferencijas tam tikroms prekėms/paslaugoms registracijos Platformoje metu arba vėliau Paskyroje, Platforma automatiškai parenka kelis Vartotojui rekomenduojamus Pardavėjus Paslaugų teikimui. Jei Vartotojui tokie rekomenduojami Pardavėjai nėra priimtini, jis gali pasirinkti bet kurį kitą Pardavėją, esantį Platformoje.

4.4. Tam, kad Pardavėjas galėtų taikyti Vartotojui nustatytą nuolaidą, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui/jo atstovui Vartotojui suteiktą QR kodą.

4.5. Bendrovė ir Vartotojai įsipareigoja bendradarbiauti tarpusavyje vykdant šias Sąlygas. Iškilus bet kokiems šių Sąlygų vykdymo problemoms, jie privalo imtis visų nuo jų priklausančių priemonių tam, kad išspręsti kilusias problemas.

5. Vartotojo ir Bendrovės teisės ir pareigos

5.1. Vartotojas turi teisę:

5.1.1. Šiose Sąlygose nustatyta tvarka naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

5.1.2. Naudotis kitomis šiose Sąlygose ir (arba) teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

5.2. Vartotojas įsipareigoja:

5.2.1. Paslaugomis naudotis asmeniškai.

5.2.2. Užtikrinti, kad Vartotojui sukurta Paskyra ir suteiktu QR kodu negalėtų naudotis tretieji asmenys.

5.2.3. Nevykdyti neteisėtų veikų Platformoje. Neskelbti failų ar programų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos funkcijas.

5.2.4. Neskelbti pažeidžiančios įstatymus neteisėtos, nesąžiningos, grasinančios, šmeižiančios, melagingos, apgaulingos, klaidinančios, prieštaraujančios geros moralės principams, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančios (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčios pažeisti informacijos, taip pat politinės kampanijos informacijos, informacijos, turinčios komercinės veiklos požymių. Bendrovė turi teisę ištrinti šiame punkte nurodytą vartotojo paskelbtą informaciją.

5.2.5. Vartotojas įsipareigoja reguliariai patikrinti savo el. pašto dėžutę ir kitas šiose Sąlygose numatytas pranešimų gavimo priemones. Taip pat, Vartotojas turi nuolatos sekti Paskyrą ir Platformai skirtą Bendrovės interneto svetainę, kad laiku pastebėtų pranešimus apie šių Sąlygų pakeitimus ar kitą aktualią informaciją.

5.2.5. Laikytis šių Sąlygų reikalavimų.

5.2.6. Bendradarbiauti su Bendrove.

5.2.7. Atsakyti už visą savo paskelbtą turinį Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje ir atlyginti Bendrovei žalą atsiradusią dėl Vartotojo paskelbto turinio.

5.2.7. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus šiose Sąlygose ir (arba) teisės aktuose.

5.3. Bendrovė turi teisę:

5.3.1. Savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

5.3.2. Savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju Vartotojai nebegalės naudotis Paslaugomis.

5.3.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), pakeisti Paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Vartotojas nesutinka su tokiais pakeitimais, Jis negalės toliau naudotis Bendrovės Paslaugomis.

5.3.4. Be išankstinio pranešimo nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Vartotojo prieigos prie Interneto svetainės galimybę arba panaikinti Vartotojo Paskyrą, jeigu yra šių Sąlygų 5.2 3 ir 5.2.4. punktuose numatytų aplinkybių bei kitais Sąlygose bei teisės aktuose numatytais atvejais.

5.3.5. Stebėti, vertinti ir analizuoti Vartotojo ar kito asmens skelbiamą informaciją ir naudojimąsi Interneto svetaine ir Mobiliąja aplikacija bei prieiga prie jų, siekiant nustatyti, ar laikomasi šių Sąlygų.

5.3.6. Redaguoti, perkelti, ištrinti arba atsisakyti padaryti prieinamą Vartotojo ar kito asmens informaciją, esantį Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Sąlygų pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų teisinės ar kitos priežastys.

5.3.7. Naudotis kitomis šiose Sąlygose ir (arba) teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

5.4.Bendrovė įsipareigoja:

5.4.1. Laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas.

5.4.2. Užtikrinti tinkamą Platformos veikimą.

5.4.3. Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

5.4.4. Bendradarbiauti su Vartotoju. Visais su Platforma ir šių Sąlygų vykdymu susijusiais klausimais Vartotojas gali gauti konsultaciją arba informaciją atsiųsdamas prašymą el. paštu, nurodytu Platformai skirtoje Bendrovės interneto svetainėje.

5.4.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus šiose Sąlygose ir (arba) teisės aktuose.

6. Bendrovės ir Vartotojo atsakomybė

6.1. Už savo įsipareigojimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą Bendrovė ir Vartotojas atsako šiose Sąlygose ir (arba) teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Bendrovė ir Vartotojas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusi šalis patiria dėl jų įsipareigojimų, kylančių iš ir (arba) susijusių su šiomis Sąlygomis, nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo.

6.3. Nuostolių atlyginimas neatleidžia Bendrovės ir Vartotojo nuo tinkamo savo įsipareigojimų, kylančių iš šių Sąlygų ir (arba) susijusių su šiomis Sąlygomis, vykdymo ir (arba) pažeidimų pašalinimo.

6.4. Bendrovė neužtikrina nepertraukiamos Platformos veiklos, kadangi Platformos veiklai įtakos gali turėti daug veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Bendrovė dės įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį Platformos veikimą, tačiau Bendrovė neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Platformos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl Bendrovės kaltės. Platformos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai Bendrovė laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Platformos dėl Platformos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus Bendrovė informuos Vartotoją iš anksto šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

6.5. Bendrovė neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Internetiniu tinklapiu ar Mobiliąja aplikacija. Vartotojas yra pats atsakingas už naudojimąsi Interneto tinklapiu ar mobiliąja aplikacija.

6.6. Bendrovė neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės ir Mobiliosios aplikacijos turinio, Pardavėjų informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo.

7. Konfidencialumas.

7.1. Bendrovė įsipareigoja saugoti Vartotojo pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su Paslaugų teikimu.

7.2. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti viena kitos konfidencialios informacijos.

7.3. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri yra vieša. Šalių įsipareigojimai konfidencialios informacijos atžvilgiu galioja tol, kol konfidenciali informacija netampa vieša ne dėl šalies konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimo.

7.4. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, kai dėl jos atskleidimo buvo gautas kitos šalies sutikimas arba, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės aktų numatytais atvejais ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos.

7.5. Vartotojas registracijos Platformoje metu elektroniniu būdu susipažįsta su Privatumo Politika. .

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis Vartotojas ar kitas asmuo patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Bendrovė turi išimtines teises į Bendrovės Interneto svetainės turinį, t.y. tekstą, grafiką, vaizdus, Paslaugų ženklaus, logotipus ir kitą medžiagą , todėl Vartotojas ir kitas asmuo neturi teisės naudoti juos jokiems kitiems tikslams ir veiklai, išskyrus atvejus, kai tai yra reikalinga sukuriant Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu ir/ar Mobiliąja aplikacija.

8.2. Vartotojas ar kitas asmuo įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Bendrovės pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu bei Mobiliąja aplikacija Vartotojas neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės ir Mobiliosios aplikacijos turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

9. Sąlygų atsisakymas, pakeitimas ir nutraukimas

9.1. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti šių Sąlygų apie tai informuodamas Bendrovę per 3 (tris) kalendorinių dienų nuo šių Sąlygų sudarymo dienos. Pasibaigus šių Sąlygų punkte nurodytam šių Sąlygų atsisakymo terminui, Vartotojas gali nutraukti šias Sąlygas, vadovaudamasis šiose Sąlygose nustatyta tvarka. Vartotojas, norėdamas pasinaudoti šių Sąlygų atsisakymo teise, turi apie tai pranešti Bendrovei el. paštu. Bendrovė privalo nedelsdama informuoti Vartotoją el. paštu apie tokio pranešimo gavimą.

9.2. Šių Sąlygų atsisakymas yra Paskyros uždarymo pagrindas.

9.3. Šios Sąlygos gali būti pakeistos arba papildytos . Vartotojas neturi teisės vienašališkai keisti šių Sąlygų.

9.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, informavusi apie tai Vartotoją Sąlygose nustatyta tvarka. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje arba, esant reikalui ir Bendrovės nuožiūra siunčiama konkrečiam Vartotojui. Laikoma, kad Vartotojas pranešimą gavo ir Sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo tokio pranešimo patalpinimo Paskyroje, išsiuntimo Vartotojui el. paštu arba kitomis šiose Sąlygose nurodytomis pranešimų siuntimo priemonėmis ( trumpąją žinute (SMS) su nuoroda į atitinkamą interneto puslapį).

9.5. Laikoma, kad Vartotojas sutinka su šių Sąlygų pakeitimais, jeigu jis nepraneša Bendrovei, kad su jais nesutinka. Jei Vartotojas praneša, kad nesutinka su šių Sąlygų pakeitimais, Vartotojas turi teisę nutraukti šias Sąlygas. Jeigu Vartotojas nepasinaudoja teise nutraukti šias Sąlygas, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šių Sąlygų pakeitimais.

9.6. Vartotojo naudojimasis Paslaugomis po šių Sąlygų pakeitimo reikš Vartotojo sutikimą su šių Sąlygų pakeitimu.

9.7. Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nustatyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo pakeitimo tvarka, taikoma šiose Sąlygose numatyta pakeitimų procedūra.

9.8. Sąlygos gali būti nutrauktos šiose Sąlygose ir (arba) teisės aktuose nustatyta tvarka. Apie tai pranešama Sąlygose nustatyta tvarka.

9.9. Šių Sąlygų nutraukimas yra Paskyros uždarymo pagrindas.

10. Taikoma teisė.

10.1. Šioms Sąlygoms yra taikomi ir jos yra aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11. Kitos sąlygos

11.1. Šios Sąlygos turi būti vykdomos Vartotojo ir Bendrovės. Vartotojas negali perleisti trečiosioms šalims jokių iš šių Sąlygų kylančių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų be išankstinio Bendrovės sutikimo. Bendrovė gali perleisti trečiosioms šalims iš šių Sąlygų kylančias savo teises ir (arba) įsipareigojimus be išankstinio Vartotojo sutikimo, jeigu toks perleidimas neprieštarauja teisės aktams.

11.2. Jeigu dėl kurios nors priežasties viena ar kelios šių Sąlygų nuostatos netenka galios, tai likusios šių Sąlygų nuostatos lieka galioti.

11.3. Jeigu Vartotojas turi nusiskundimų dėl Bendrovės Paslaugų ar Pardavėjų paslaugų, jis teisę pateikti skundą kreipiantis į Bendrovę Sąlygose nustatyta tvarka.

11.4. Šios Sąlygos galioja Vartotojui naudojantis Interneto tinklapiu ir Mobiliąja aplikacija. Visais atvejais bus taikoma ta Sąlygų versija, kuri galios Paslaugų teikimo metu.

2022 - ∞ © Moizmo